1. Postanowienia ogólne

1.1. Sprzedawca 

Sklep Internetowy „Ekotunele” działający pod adresem internetowym www.ekotunele.pl jest  prowadzony przez EkoTunele sp. z o.o. adres: ul. Rapackiego 20,  20-150 Lublin, nr REGON: 526366001, NIP: 5391517393, KRS: 0001057493, dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@ekotunele.pl , tel.: +48 571  481 446;  

1.2. Regulamin

 1. Realizacja sprzedaży przez Sklep EkoTunele (dalej jako: „Sklep” lub „Sprzedawca”) odbywa się według zasad niniejszego regulaminu (dalej jako: „Regulamin”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (dalej jako: „Klient” lub „Kupujący”).

1.3. Wymagania techniczne 

Do korzystania z usług Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty  elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty  elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w  serwisie. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć  włączoną opcję obsługi plików typu “cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript. Szczegóły  znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Polityce prywatności i cookies.  

2. Zakupy w Sklepie Ekotunele  

2.1. Działalność 

Sklep prowadzi sprzedaż towarów w postaci tuneli foliowych oraz akcesoriów do tuneli za  pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać przez stronę  internetową www.ekotunele.pl.  

2.2. Obszar działania 

Usługi oferowane przez Sklep dostępne są na terytorium Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii,  Ukrainy, Białorusi i Rosji.  

2.3. Kupujący i rejestracja konta

Z oferty Sklepu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną według przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność  prawną.

2.4. Ceny towarów 

Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej Sklepu są cenami  brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.  

2.5. Zamówienie

 1. Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty Sklepu przy wykorzystaniu mechanizmów Sklepu, poprzedzone akceptacją wyboru towarów, ceny, formy płatności i dostępnego sposobu dostawy. 
 2. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie  przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie  składania zamówienia adres e-mail. W potwierdzeniu wysłanym na adres e-mail  Klient otrzyma również numer zamówienia.  
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:
 4. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu pod adresem www.ekotunele.pl w dedykowanej sekcji strony sklepu „Regulamin”, 5. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 powyżej. Treść  umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie  informatycznym sklepu internetowego Sprzedawcy.  

2.6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca 

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie Sklepu (pkt 1.1. Regulaminu).
 2. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.5.2 Regulaminu zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim  złożeniu przez klienta zamówienia w Sklepie zgodnie z Regulaminem.  

2.7. Dostawa 

 1. Dostawa towaru realizowana jest wyłącznie w zależności od wybranej opcji przez Klienta poprzez wysyłkę na adres dostawy wskazany w zamówieniu lub poprzez osobisty odbiór przez Klienta z terenu zakładu produkcyjnego w miejscowości Lublin,  ul. Rapackiego 20, 20-150 Lublin.  
 2. Do odbioru osobistego zamówienia konieczne jest podanie przesłanego na adres e mail Klienta numeru zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas  składania zamówienia.  
 4. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia towar zostanie wysłany lub przygotowany do wydania Klientowi w ciągu 28 dni od chwili opłacenia zamówienia. Istnieje możliwość skrócenia okresu oczekiwania po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu  wysyłki/odbioru. W przypadku większych zamówień towar zostanie przygotowany do  wysyłki/odbioru w ciągu 56 dni od chwili opłacenia zamówienia, o czym Klient  zostanie poinformowany w potwierdzeniu zamówienia. Każdorazowo Klient zostanie  poinformowany o wysyłce/gotowości do wydania Klientowi towaru.  

3. Zamówienie Klienta 

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia 

 1. Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej www.ekotunele.pl produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Dodaj do  koszyka”.  
 2. Po zweryfikowaniu czy w koszyku znajdują się odpowiednie produkty Klient w celu złożenia zamówienia powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” i zaakceptować oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zgodami na przetwarzanie danych  osobowych. Następnie Klient po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie  przekierowany do serwisu transakcyjnego w celu dokonania płatności.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności z wyjątkiem płatności kartami jest mBank. S. A.  . Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 4. Dostępne formy płatności: Przelew bankowy, Przelew Online, BLIK,  Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro).

3.2. Przyjęcie zamówienia 

 1. Do realizacji przyjmowane będą tylko zamówienia opłacone z góry z wykorzystaniem formy płatności przewidzianych w serwisie.
 2. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia,  przewidywany termin przygotowania zamówienia, adres dostawy/miejsca odbioru,  wartość zamówienia, kod odbioru. Zamówienie nieopłacone nie jest uznawane za  przyjęte przez Sklep.  
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem  zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą  zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją  złożonego przez Klienta zamówienia.  

3.3. Możliwość zmiany zamówienia 

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w  określonych porach przez system informatyczny Sklepu, Klient może mieć możliwość  wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej  możliwości wprowadzenia zmian do zamówienia (w tym czas, w którym takie zmiany mogą  być wprowadzone) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia. 

3.4. Możliwość anulowania zamówienia 

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w  określonych porach przez system informatyczny Sklepu, Klient może mieć także możliwość  anulowania zamówienia. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości  anulowania zamówienia (w tym czas, w którym anulowanie powinno nastąpić) zawarta  będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia.  

3.5. Prawo odstąpienia od umowy 

Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z normą prawna zawartą w art. 38 pkt 3. ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) po  odebraniu zamówienia (dotyczy: tuneli foliowych, akcesoriów tunelowych wykonanych według indywidualnych wytycznych Klienta, foli ciętej na wymiar) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na  odległość, gdyż przedmiotem sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane  według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych  potrzeb.  W pozostałych przypadkach Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem
przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w
terminie 14 dni.

3.6. Dni wolne 

 1. Sklep nie realizuje, co do zasady, zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. Zamówienie złożone w dni wolne przyjmuje się do realizacji o godz. 8.00 pierwszego dnia roboczego po tym dniu.  
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu. 

3.7. Odmowa realizacji zamówienia

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 2. istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont),  
 3. zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sklep za wymagające potwierdzenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 4. Klient nie przestrzega zasad Regulaminu,
 5. Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych. 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klienta w wiadomości, o której mowa w pkt 2.5.2 Regulaminu. W  przypadku dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie zostanie ona  niezwłocznie zwrócona za pośrednictwem agenta rozliczeniowego.  

3.8. Faktura  

 1. Podczas składania zamówienia Klient wybiera rodzaj dokumentu księgowego dokumentującego sprzedaż, który zostanie mu wydany przez Sklep. Klient będący Konsumentem może wybrać fakturę VAT lub paragon fiskalny, zaś dla Klienta  będącego przedsiębiorcą wystawiana jest zawsze faktura VAT.  
 2. Po opłaceniu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail przesyłana jest faktura VAT (o ile oznaczył taką formę dokumentu księgowego podczas składania zamówienia). 
 3. Klient upoważnia Sklep do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktura taka przesyłana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie  oprogramowanie.  
 4. W przypadku wyboru paragonu fiskalnego jako formy dokumentu księgowego stwierdzającego sprzedaż, zostanie on przekazany Klientowi wraz z odbieranym zamówieniem.  

4. Płatności

 1. Klient Sklepu dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Dokonanie płatności możliwe jest wyłącznie przelewem bankowym lub przy odbiorze własnym w zakładzie produkcyjnym.  
 2. Za datę przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się datę otrzymania przez Sklep informacji o jego opłaceniu.

5. Reklamacje i zwroty

 1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem (niezgodność ilościowa lub rodzajowa), Klient powinien powiadomić o tym Sklep i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.  
 2. W zakresie możliwości odstąpienia od umowy stosuje się postanowienia pkt 3.5 Regulaminu. W przypadku zwrotu towaru Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. W razie niezgodności towaru z umową (niezgodność jakościowa), Klient ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w chwili odbioru osobistego towaru.  Reklamacje składana jest w miejscu odbioru towaru w piśmie sporządzonym przez  Klienta samodzielnie lub z wykorzystaniem formularza dostępnego w miejscu odbioru  zamówienia. Do czasu rozpoznania reklamacji towar pozostaje w miejscu odbioru.  
 4. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpoznane w ciągu 10 dni roboczych. Pisemna informacja o wyniku rozpoznania reklamacji zostanie wysłana na adres email wskazany przy składaniu zamówienia. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie  zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.  
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sklep zwraca Klientowi należność (lub jej część w przypadku żądania obniżenia ceny) za reklamowany towar w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta  lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.  
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczna za pośrednictwem sklepu internetowego należy składać na adres e-mail biuro@ekotunele.pl .
 7. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie takich  informacji jak e-mail, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
 8. Rozpatrywanie reklamacji związane jest z świadczeniem usług drogą elektroniczną i  następuje niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni roboczych.  
 9. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail użytkownika lub w innych podany przez użytkownika sposób. 

6. Postanowienia końcowe

 1. Klient korzystający z usług Sklepu ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na  wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub  usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym  przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną  awarię.  
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 4. Spory rozpatrywane są przez właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu lub polskiego adresu zamawiającego sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania  cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.) . 
 5. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów strony, są zastrzeżone.  
 6. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 7. Z elementów strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku,  wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i  prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001  r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi  zmianami).  
 8. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób strony w całości lub w części.  

7. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest EkoTunele sp. z o.o. adres: ul. Rapackiego 20,  20-150 Lublin, nr REGON: 526366001, NIP: 5391517393, KRS: 0001057493, dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@ekotunele.pl , tel.: +48 571  481 446  
  2. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:
   1. realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego  dane dotyczą,
   2. podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
   3. statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.  
  3. W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta). 
  4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne, prawne.  
  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  6. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
   1. w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień;  
   2. w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze  zrealizowanych zamówień,  
   3. dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
  7. Klientowi przysługuje prawo do:
   1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  wycofaniem,  
   3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.
  8. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie Sklepu.  
  9. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.  
  10. Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@ekotunele.pl.
  11. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce prywatności
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Scroll to Top